Avís legal i condicions generals

AVÍS LEGAL 

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, s’informa a l’Usuari que el titular de la present pàgina web (en endavant, la “Pàgina Web”) és LA DOCTRINA ®, i les seves dades de identificació són les següents:

Adreça: Carrer Comte Borrell 334, 4t 3a, 08029 Barcelona

DNI: 47962906V

L’Usuari podrà fer les seves consultes enviant un correu electrònic a deuvosguard@ladoctrina.cat

1. Accés i funcionament de la Pàgina Web

L’Avís Legal regula l’accés i ús dels Usuaris a la Pàgina Web i té per objecte permetre la participació dels Usuaris amb la finalitat de poder comprar qualsevol dels productes oferts per La Doctrina en el seu lloc web a canvi de la contraprestació corresponent. L’accés està obert al públic en general, sense cap mena de restricció.

2. Ús de la Pàgina Web

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts de la Pàgina Web, estant obligat a:

 1. Facilitar informació fefaent i exacta en relació amb les dades sol·licitades als diferents formularis, i mantenir-la actualitzada mentre faci ús de la Pàgina Web;
 2. No incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;
 3. No difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfoba, discriminatòria per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent;
 4. No provocar danys en els sistemes físics i lògics de la pàgina web, dels proveïdors de La Doctrina o de terceres persones, ni introduir ni difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
 5. No utilitzar els continguts de la pàgina web i la informació de la mateixa per a remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers;
 6. No intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

La Doctrina es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva pàgina web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal. Per això, recomanem que l’Usuari llegeixi periòdicament el present Avís Legal i la resta d’informació de la Pàgina Web.

3. Responsabilitats

a) Responsabilitat per l’ús de la Pàgina Web: L’Usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització de la Pàgina Web, quedant La Doctrina exonerat de qualsevol classe de responsabilitat que pogués derivar-se de les accions de l’Usuari. 

LA DOCTRINA ®emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent en la pàgina web. No obstant això, LA DOCTRINA ®no assumeix cap garantia amb relació a la presència d’errors o possibles inexactituds i / o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquesta pàgina web. 

L’usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra LA DOCTRINA ®basada en la utilització de l’web per l’usuari. Si és el cas, l’usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats a LA DOCTRINA amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

b) Responsabilitat pel funcionament de la Pàgina Web: LA DOCTRINA ®exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic. 

Així mateix, també s’exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o a Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora de control de LA DOCTRINA ®. Aquesta està facultada per a suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat a la pàgina web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

c) Responsabilitat per contingut: LA DOCTRINA ®no es farà responsable, llevat en aquells extrems als quals obligui la Llei, dels danys o perjudicis que es poguessin ocasionar per l’ús, reproducció, distribució o comunicació pública o qualsevol tipus d’activitat que realitzi sobre els textos i / o fotografies que es trobin protegits per drets de propietat intel·lectual pertanyents a tercers, sense que l’usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar. 

D’altra banda, LA DOCTRINA ®no serà responsable per la informació enviada per l’usuari quan no tingui coneixement efectiu que la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització. En el moment que LA DOCTRINA ®tingui coneixement efectiu que allotja dades com els anteriorment referits, es compromet a actuar amb diligència per retirar-los o fer impossible l’accés a ells.

En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts inserits en qualsevol de les seccions de la present pàgina web, pot fer-ho dirigint-se a LA DOCTRINA ®a través de les adreces de contacte indicades en la present pàgina web. 

4. Enllaços de tercers 

a) Web enllaçant: Els tercers que tinguin la intenció d’incloure a la seva pàgina web un enllaç d’aquesta pàgina web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran allotjar continguts que siguin inapropiats i/o il·lícits. En cap cas, LA DOCTRINA ®es fa responsable del contingut de la pàgina web del tercer, ni promou, garanteix, supervisa ni recomana els continguts d’aquesta. En el cas que, la web enllaçant incompleix algun dels aspectes anteriors estarà obligat a suprimir l’enllaç de manera immediata.

b) Web enllaçada: En aquesta pàgina web es poden incloure enllaços de pàgines web de tercers que permetin a l’Usuari accedir. No obstant l’anterior, LA DOCTRINA ®no es fa responsable del contingut d’aquestes pàgines web enllaçades, sinó que serà l’Usuari l’encarregat d’acceptar i comprovar els accessos cada vegada que accedeixi. El present Avís Legal es refereix únicament a aquesta pàgina web i continguts de LA DOCTRINA ®, i no s’aplica als enllaços o a les pàgines webs de tercers accessibles a través de la pàgina web.

Tals enllaços o mencions tenen una finalitat que no implica el suport, l’aprovació, comercialització o relació alguna entre LA DOCTRINA ®i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

5. Propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts

Tots els continguts de la pàgina web, llevat que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de LA DOCTRINA ®o de les seves afiliades i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies , i altres elements que apareixen a la pàgina web. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la Llei. 

LA DOCTRINA ®no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Web i els serveis oferts en la mateixa.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de LA DOCTRINA o de la titular dels mateixos. 

6. Publicitat

A la pàgina web podran allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió en la pàgina web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicables.

LA DOCTRINA ®no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquesta pàgina web poden posar-se en contacte amb LA DOCTRINA ®a través dels mitjans indicats a l’inici.

7. Tractament de Dades Personals

Per conèixer el tractament que LA DOCTRINA durà a terme de les dades personals que tracti a través de la present pàgina web, pot adreçar a la Política de Privacitat. Preguem llegeixi atentament aquest text legal abans de facilitar les seves dades personals.

8. Legislació aplicable

L’Avís Legal es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web, es sotmetran als jutjats o tribunals pertinents de el domicili de l’Usuari.

LA DOCTRINA ®perseguirà l’incompliment de el present Avís Legal, així com qualsevol utilització indeguda de la pàgina web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assisteixin en dret.

9. Contacte

Per a qualsevol consulta o comentari sobre el present Avís Legal es podrà posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic deuvosguard@ladoctrina.cat.

 CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

1. PARTS 

D’una banda, LA DOCTRINA ® amb domicili a Carrer Comte Borrell 334, 4t 3a, 08029 Barcelona (en endavant “LA DOCTRINA”), cessionària el domini del web wwww.ladoctrina.cat , i altres pàgines web amb la mateixa direcció (en endavant, el lloc web, lloc, pàgina web, web o www.La Doctrinacontigo.com) i, d’una altra, el COMPRADOR, entès com qualsevol usuari segons el que disposen les condicions particulars de Registre, major d’edat d’acord amb la legislació espanyola, que accedeixi a www.ladoctrina.cat i completi els passos que s’hi estableixen per a l’adquisició d’un o diversos dels productes del seu catàleg, inclosa l’acceptació d’aquestes condicions. 

2. OBJECTE 

L’objecte de les presents condicions és regular la compra per part de l’COMPRADOR de qualsevol dels productes oferts per LA DOCTRINA al seu lloc web a canvi de la contraprestació en punts que correspongui de conformitat amb el que disposa la Estipulació 4 de les present condicions generals de contractació. 

3. POLÍTICA DE PREUS, IMPOSTOS I ENVIAMENTS

Els preus en punts dels productes que apareixen al lloc web són fixats per LA DOCTRINA. No obstant, la informació relativa a impostos és susceptible de modificacions com a conseqüència de canvis en els mateixos. 

LA DOCTRINA únicament realitzarà enviaments a Espanya (incloses illes Balears, Canàries, Ceuta o Melilla). 

5. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

El COMPRADOR haurà de llegir les presents condicions i acceptar de forma expressa, fent clic a la casella de verificació del consentiment corresponent, que es troba desmarcada per defecte, a la fi de el procés de compra. 

6. DRET DE DESISTIMENT

Els productes comprats en aquest lloc web s’entenen com a premis d’una promoció, per la qual cosa LA DOCTRINA no ofereix a l’COMPRADOR la possibilitat de desistir de la seva compra. El COMPRADOR podrà consultar enviar un correu a deuvosguard@ladoctrina.cat indicant els productes dels quals vol desisitir i el número de comanda per tal d’exercir el seu dret a desistiment.

7. OBLIGACIONS DE LES PARTS

7.1. Obligacions de La Doctrina

En virtut d’aquestes Condicions, LA DOCTRINA es compromet a:

 • Posar els seus millors esforços per a l’execució dels tràmits necessaris per a la recepció de la comanda per part de l’COMPRADOR.
 • Facilitar el COMPRADOR la documentació necessària per rebre la comanda.
 • Complir amb qualssevol altres obligacions contingudes en les presents condicions o en qualssevol altres condicions que resultessin aplicables. 

7.2. Obligacions del COMPRADOR 

Amb l’acceptació d’aquestes condicions el COMPRADOR es compromet a: 

 • Pagar en temps i forma les quantitats corresponents durant el procés de compra.
 • Respondre de l’autenticitat i precisió de qualsevol dada que hagi estat facilitat per realitzar la compra.
 • Assumir la responsabilitat derivada de no complir els requisits exigits per LA DOCTRINA per a ostentar la condició de COMPRADOR o de la no possessió de la documentació requerida per realitzar la comanda.
 • Complir qualsevol altra obligació inclosa en les presents condicions o en qualsevols altres condicions que resultessin aplicables, i assumir qualsevol responsabilitat derivada del seu incompliment, deixant totalment indemne a LA DOCTRINA. 

8. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD 

LA DOCTRINA en cap cas serà responsable dels danys i perjudicis que es causin a l’COMPRADOR per causes imputables a aquest.

A títol merament enunciatiu i sense ànim d’exhaustivitat, LA DOCTRINA no serà responsable de: 

 • La utilitat que per al COMPRADOR tinguin els productes adquirits a través de www.ladoctrina.cat.
 • L’adequació dels productes a les necessitats reals de l’COMPRADOR.
 • Els danys personals o materials provocats com a conseqüència de la utilització dels productes.
 • Els danys en els productes quan aquests hagin estat causats per l’empresa encarregada del seu transport.
 • L’incompliment de les seves obligacions per motius de força major com ara, sense ànim de ser exhaustiu, vagues internes o externes, catàstrofes naturals, incompliments per part de l’empresa encarregada del transport, etc.
 • El COMPRADOR reconeix que els productes objecte de comanda són adquirits sota el seu propi risc i ventura, limitant-se l’activitat de LA DOCTRINA a l’execució de les tasques materials necessàries per fer-li arribar aquells productes que hagués seleccionat. En cap cas LA DOCTRINA serà responsable de l’elecció dels productes efectuada pel comprador, ni de la manca de diligència d’aquest a l’hora de comprovar les especificacions dels productes objecte de comanda.
 • En el cas de rebre un codi regal a utilitzar en una altra web de destí diferent a La Doctrinacontigo.com, la responsabilitat de LA DOCTRINA acaba en el moment que l’usuari rep aquest codi. L’usuari accepta de manera inequívoca que qualsevol incidència d’ús o d’una altra índole en la utilització d’aquest codi seria un tema a resoldre amb el propietari del web de destinació, en cap cas amb LA DOCTRINA.

9. INDEMNITZACIÓ

L’incompliment per part de l’COMPRADOR de les presents condicions o de qualssevol altres que resultessin aplicables pot suposar danys i perjudicis per LA DOCTRINA. En aquest sentit, el COMPRADOR estarà obligat a rescabalar a aquell de qualsevol dany, perjudici, pèrdua o cost (com poden ser els honoraris d’advocats i procuradors).

Així mateix, si pels incompliments de l’COMPRADOR es generessin qualsevol tipus de reclamacions o procediments contra LA DOCTRINA, aquell haurà de deixar a LA DOCTRINA indemne dels mateixos, el qual pot reclamar-li qualsevol despesa, cost, dany o perjudici derivat dels mateixos. 

10. MODIFICACIONS 

LA DOCTRINA podrà en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, actualitzar o modificar les presents condicions.

Aquestes modificacions entraran en vigor a partir de la publicació en www.La Doctrinacontigo.com a través de qualsevol mitjà i forma.

La modificació de les presents condicions només afectarà els COMPRADORS que les acceptin amb caràcter posterior a aquesta modificació.

11. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Per la present s’informa al COMPRADOR que el responsable del tractament de les seves dades és LA DOCTRINA i que les seves dades seran tractades de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, de manera que l’informem que la finalitat principal per al tractament de les seves dades serà gestionar l’efectiu lliurament del producte seleccionat a través de l’operativa dissenyada en la pàgina web. Així mateix, indicar-li que té dret a accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com altres drets tal com es detalla a la Política de Privacitat. 

12. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquestes condicions generals de contractació es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de el domicili de l’usuari.

13. QUESTIONS GENERALS 

Les presents condicions, les condicions particulars acceptades en cada moment i qualssevol altres condicions aplicables al comprador constitueixen un acord únic entre el COMPRADOR i LA DOCTRINA.

En cas de contradicció entre el que preveuen les presents condicions i qualssevol altres condicions subscrites entre les parts, els termes i condicions de les presents condicions prevaldran sobre el previst en aquelles, llevat que les estipulacions que s’hi incloguin estableixin expressament el contrari.

El fet que qualsevol de les parts, per impossibilitat o conveniència, no exigís el compliment estricte d’algun dels termes de les presents condicions en un determinat moment, no suposa ni pot interpretar-se com una modificació, total o parcial, de les mateixes, ni com una renúncia per la seva part a exigir el seu compliment en els seus estrictes termes, en el futur.

La declaració de nul·litat d’alguna o algunes de les estipulacions de les presents condicions per part d’autoritat competent no perjudicarà la validesa de les restants. En aquest cas, les parts contractants es comprometen a negociar una nova estipulació en substitució de l’anul·lada amb la major identitat possible amb la mateixa. Si la substitució esdevingués impossible i l’Estipulació fos essencial per a les presents condicions, segons el parer de la part perjudicada per la seva eliminació, aquesta podrà optar per la resolució de les condicions. Qualsevol referència realitzada en les presents condicions a un article o cos normatiu que resulti derogat s’entendrà realitzada a la disposició equivalent que el substitueixi.